ประเภท เงินกู้สามัญ จำนวนงวดผ่อน (ไม่เกิน 240 งวด)
วงเงินกู้    วิธีการผ่อนชำระ
วันเริ่มทำสัญญา วันที่ผ่อนชำระงวดแรก
อัตราดอกเบี้ย % ผ่อนชำระต่องวด